Algemeen

Hulp bieden aan armen. Dat is het beeld dat veel mensen hebben van een diaconie. Dat is inderdaad een belangrijk aspect van diaconale werk. Daarbij gaat het om maatwerk. Het is niet zo dat we alleen geld geven of boodschappenpakketten uitdelen. We denken ook mee met mensen die het financieel moeilijk hebben en wijzen hen op regelingen van de burgerlijke gemeente waar ze gebruik van kunnen maken.

In onze kerk

Binnen onze kerk proberen we tijdig nood te signaleren. Belangrijk daarbij is, dat we hulp krijgen van alle gemeenteleden en er omgezien wordt naar elkaar: niet iedereen geeft aan wanneer er nood is. Er wordt nauw samengewerkt met de wijkouderling en wijkdame om zo elkaar te informeren en te helpen. De ouderling komt jaarlijks op bezoek en kan bepaalde zaken signaleren, de wijkdame brengt een bezoekje bij moeite en/of ziekte en de diaken helpt in geval van financiële nood en geeft of regelt praktische hulp. Ook bezoekt de diaken na overlijden een weduwe of weduwnaar om te kijken of hulp nodig is.

Buiten onze kerk

We hebben niet alleen oog voor eigen gemeenteleden maar ook voor onze naasten in Harderwijk en daarbuiten. In Harderwijk werken we samen met de Voedselbank, Stichting Ontmoeting en met andere diaconieën via het GDO (gezamenlijk diaconaal overleg). Ook steunen we Stichting Present financieel en af en toe met inzet van gemeenteleden bij een bepaalde klus die gedaan moet worden. Present helpt mensen die geen sociaal netwerk hebben. Zo hebben we met hulp van gemeenteleden mensen uit de Zeebuurt geholpen met verhuizen en hebben we iemand die verslaafd is geholpen met het knippen van een heg. Elk jaar in december geven we via St. Ontmoeting kerstpakketten aan dak- en thuislozen van Harderwijk. Ook kijken we naar mogelijkheden om iets te doen voor asielzoekers die onze kerkdiensten of de Internationale Kerkdiensten bezoeken.

Elk jaar wordt het collecterooster opgesteld. Dit betreft niet alleen collecte voor onze kerk en de kerkelijke kassen, maar ook voor het diaconale werk dichtbij en ver weg. Dichtbij betekent hulp aan eigen gemeenteleden en projecten in Harderwijk. Verder weg betekent hulp aan onze naaste in nood wereldwijd. Hierbij maken we gebruik van projecten van onze deputaten diaconaat. Denk bijvoorbeeld aan steun voor het opzetten van een weeshuis of school in Afrika of het sponsoren van microkredieten in Egypte. We streven naar een evenredige verdeling over diverse werelddelen.  

Diaken zijn we allemaal

Ons grote voorbeeld is onze Heer en Heiland Jezus Christus Die niet naar deze wereld is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is ons grote voorbeeld, Hij zag om naar de kwetsbare mens: weduwen, wezen, armen, zieken, gehandicapten en gevangen. Diaconaat is niet moeilijk: gewoon medemens zijn. Diegenen helpen die geen helper heeft. Eigenlijk zijn we allemaal diaken! Diaconaat (dienstbaar zijn) is de liefde van Christus zichtbaar maken. Er gebeurt heel veel buiten de diaconie om, er wordt stilletjes heel wat werk verzet. Dit hoeft ook niet bekend te zijn, er is er Een die alles ziet en hoort.